چرا نمی ذاری بچه ات درس بخونه ؟

300,000 ریال
قیمت

چرا نمی ذاری بچه ات درس بخونه؟

اولین کتابی که به خانواده کمک می کنه نقش خود را در زمینه درصد ها و رتبه ها و نمرات بچه هایشان باور کنند و در کنار آموزش های فوق مدرن و مجانی که به آنها داده می شود ، تا فرزندانشان ظرف مدت کوتاهی پیشرفت های شگفت انگیز کند.

هر خانواده ای که واقعا نگران نتیجه و آینده تحصیلی فرزندش می باشد، اگر این کتاب را نخواند ، نگرانی خود را کاذب نشان داده است.