همایش انگیزشی o2 بلیط VIP

3,000,000 ریال
1,500,000 ریال
قیمت

همایش انگیزشی o2

5شنبه 8 شهریور ماه 

14/30 الی 21/30

مکان : دانشگاه شهید بهشتی 

لطفا پس از ثبت نام با دبیرخانه همایش تماس بگیرید .

02122677917